LOPD

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb el Reglament 2016/679 i la llei 3/2018, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals el Conselh Generau d’Aran us informa com a responsable del tractament de les dades personals contingudes en aquest formulari i també de les dades personals que ens faciliti en el futur.

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Conselh Generau d’Aran, amb domicili a Plaça d’Aran 1-2 de Vielha, telèfon 973641801 i correu electrònic dpd@aran.org:

2.- DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de contacte del DPD son dpd@aran.org

3.- FINALITAT DEL TRACTAMENT: 

a.- La finalitat contractual: Establir i executar la relació jurídica amb l’usuari consistent en l’alta i ús a la plataforma Microsoft Teams, donar accés a l’usuari sobre informació relativa als serveis, productes, esdeveniments i / o promocions relacionats amb HèPic i la creació d´un mapa de talent i de projectes del sector empresarial, així com respondre als dubtes o preguntes de l’usuari i dur a terme la gestió, control, administració, ampliació, execució i millora de la relació establerta.

b.- la finalitat publicitària: Les dades es tractaran amb finalitat publicitària per enviar-li publicitat per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, el sms, mms, el telèfon o mitjans equivalents, dels productes i / o serveis del responsable relacionats amb les informacions, sessions, xerrades i formacions que presta el responsable relacionats amb HèPic. Si desitja que les seves dades personals siguin tractades amb finalitat publicitària, presti el seu consentiment exprés marcant la casella assenyalada en el formulari de registre.

4.- BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT: 

L’execució del contracte i el consentiment exprés, en el supòsit del tractament amb finalitats publicitària

5.- PROCEDÈNCIA: el Formulari de HèPic i dades d’accés públic.

6.- CATEGORIES DE DADES PERSONALS: Nom, email, sector de treball i dades de l’empresa d’accés públic.

7.- CESIONS DE DADES

En general, el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que concorri una obligació legal o que tinguem el consentiment exprés de l’interessat. Específicament, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable està subjecte per la seva activitat.

b.- A tercers en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment, execució i control del contracte entre el responsable i l’interessat.

c.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els quals té subscrits 1 contracte d’encarregat de tractament.

8.- TRANSFERENCIES INTERNACIONALS

No estan previstes.

9.- MESURES DE SEGURETAT: Les mesures de seguretat implantades corresponen a les establertes en la política de seguretat, d’acord el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica

10.- TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

El responsable tractarà les dades personals únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no es revoqui el consentiment. Un cop finalitzada la relació, es mantindrà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, l’exercici o la defensa de possibles reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió, llevat que concorri una causa de conservació.

11.- DRETS: L’interessat podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, a oposar-se a el tractament, a sol·licitar la portabilitat, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, remetent una comunicació per escrit al domicili del responsable, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l’interessat i davant del Delegat de Protecció de dades personals dpd@aran.org

Així mateix pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat